Obveze osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu

1. ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kod Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji - Služba za gospodarstvo - Ispostava Biograd na Moru, Kralja Tvrtka 1 ( tel. 023-385-487 ).
Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se :
- usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,
- usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina starosti,
- usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor,

 

2. nabaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda i vidno je istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini,

 

3. u svakom objektu ( sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu ) istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje se nude, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe te se pridržavati se navedenih cijena. Obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe u cjeniku ne ističu iznos boravišne pristojbe već napomenu da je boravišna pristojba uračunata u cijenu usluge smještaja. Cjenik smještajne jedinice treba biti na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku. Od 01.01.2007.g. više nije propisana obveza ovjere cjenika ugostiteljskih usluga. Iznajmljivač koji osim usluge smještaja gostima pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu,

 

4. prijavljivati i odjavljivati sve goste putem sustava eVisitor u roku od 24 sata,

 

5. knjigu gostiju voditi u elektroničkom obliku, nije potrebno voditi u obliku uvezene knjige,

 

6. izdati gostu račun ( u kopiji ) s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu. Račun mora biti točan, neizbrisiv, jasan, vidljiv i čitljiv u papirnatom ili elektroničkom obliku. U računu za pružene usluge smještaja obveznici plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe ne navode iznos boravišne pristojbe. Kopija računa je isprava za knjiženje u Evidenciji o prometu koju iznajmljivač treba voditi, a temeljem koje se vrši izračun turističke članarine. Obrazac EP možete preuzeti u Turističkom uredu ili ga sami kreirati na računalu.

 

7. utvrditi kućni red i istaknuti ga u svim sobama i apartmanima,

 

8. uplatiti članarinu turističkoj zajednici temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08., NN 88/10. i NN 110/15) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09.). Članarina se plaća po stopama propisanim za pojedine razrede turističkog mjesta, a uplaćuje se mjesečno do posljednjeg dana u mjeseca za tekući mjesec i to u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu za prethodnu godinu. Konačni obračun podnosi se Poreznoj upravi na Obrascu TZ do konca veljače iduće godine, nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

Stopa članarine primjenjuje se na ukupni neto prihod ostvaren po osnovi pružanja usluga smještaja u domaćinstvu.

Iznos članarine izračunava se na sljedeći način:
Ukupni promet po računima, odnosno po knjizi Evidencija prometa (bez boravišne pristojbe), množi se s propisanim stopama:
Razred A /Pakoštane/ - 0,16150%
Razred B /Drage/ - 0,14858%
Razred C /Vrgada/ - 0,12920%
Razred D /Vrana/ - 0,11628%

Primjer izračuna za mjesto Pakoštane:
- ukupni promet po računima iznosi 10.000,00 kn
10.000,00 x 0,16150%=16,15kn

U nalogu za plaćanje upisuju se sljedeći podaci:
Primatelj: TZ Općine Pakoštane-prolazni račun turističke članarine
IBAN primatelja: HR4410010051731727156
Model: HR67
Poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: Uplata turističke članarine

Obveznici turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ (obrazac obračuna turističke članarine)najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu. Obrascu TZ prilaže se kopija obrasca EP.

 

9. uplatiti godišnji paušalni iznos poreza na dohodak u četiri godišnje rate, a koji se utvrđuje poreznim rješenjem kojeg donosi i dostavlja nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave