Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

Dana 25. svibnja 2018. godine stupa na snagu Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) Europskog Parlamenta i Vijeća, a obveznici primjene su sve pravne i fizičke osobe, neovisno o vrsti i veličini, koje obrađuju osobne podatke u poslovne svrhe.

Zakonska obaveza iznajmljivača je prijaviti turiste u sustav eVisitor i stoga imaju pravo od gosta zatražiti njegove osobne podatke koje sustav od njih traži pri prijavi. Takvi se podaci smiju koristiti isključivo u svrhu prijave gosta u eVisitor te u svrhu vođenja popisa gostiju (eVisitor). Prikupljanje pojedinačnih privola nije obavezno u slučaju eVisitor-a jer je osnova za obradu osobnih podataka ispunjenje zakonskih i pod zakonskih obveza vlasnika smještajnog objekta kao voditelja obrade osobnih podataka (čl. 6. Uredbe). Osobni podaci ne smiju se koristiti za drugu svrhu osim one za koju su pribavljeni, a za sve ostale svrhe je potrebna jasna i nedvosmislena privola.

Prema Općoj uredbi potrebno je jasno i nedvosmisleno informirati ispitanika o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka. Stoga je Hrvatska turistička zajednica za potrebe informiranja turista pripremila kratak tekst kojeg možete koristiti prilikom rezervacija i prijave Vaših gostiju, a u kojem se navodi pravni temelj za prikupljanje i svrha obrade osobnih podataka koji se unose u eVisitor.

Obavijest je prevedena na više jezika, a sve verzije objavljene su na internetskim stranicama
https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor

Podaci koji nisu zakonski obvezni za unos u eVisitor su npr. telefonski broj i e-mail adresa te je za obradu tih podataka potrebna izričita privola turista. Privola ne mora biti pisana, ali je Uredbom propisano da mora biti dokaziva.
Prema mišljenju Agencije za zaštitu osobnih podataka, preslike/skeniranja osobnih isprava gostiju, a sa stajališta Zakona o zaštiti osobnih podataka, isto se smatra prikupljanjem osobnih podataka u prekomjernom opsegu. Navedeni način obrade osobnih podataka bi eventualno bio moguć, ali samo uz izričitu privolu gosta.

Ukoliko iznajmljivač prikuplja i obrađuje osobne podataka gostiju u svrhe marketinga, odnosno za slanje newslettera, za navedenu obradu osobnih podataka dužan je pribaviti njihovu privolu, odnosno dužan je goste unaprijed obavijestiti o namjeravanoj obradi osobnih podataka u svrhe marketinga i o pravu da se takvoj obradi usprotive.
Sva Vaša pitanja također možete poslati Agenciji za zaštitu podataka na azop@azop.hr, a oni su dužni u zakonskom roku od 30 dana u pisanom obliku odgovoriti na njih.

 

Uvjeti privole:

Privola je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika odnosno gosta kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.
Kada se obrada temelji na privoli, voditelj obrade mora moći dokazati da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka.
Ako ispitanik da privolu u vidu pisane izjave koja se odnosi i na druga pitanja, zahtjev za privolu mora biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika. Svaki dio takve izjave koji predstavlja kršenje ove Uredbe nije obvezujući.
Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanika se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

Preuzmite primjer privole u pdf-u